Politik och förvaltning

Den kommunala organisationen har två sidor; förvaltningssidan och den politiska sidan. Som medborgare kan det vara svårt att avgöra vem man ska vända sig till i olika frågor och vem som egentligen bestämmer.

Politiken
Nämnderna och kommunstyrelsen består av förtroendevalda som utses av fullmäktige. Dessa organ fattar beslut och ger uppdrag inom sitt särskilda ansvarsområde. Nämnderna sammanträder normalt en gång i månaden utom juli. De förtroendevalda har inte någon lön, men får ett arvode för det arbete som de utför. Arvodet är tänkt att kompensera för inkomstbortfallet från det ordinarie arbetet.

Förvaltningen
För att sköta den dagliga verksamheten och utföra de uppdrag som nämnderna beslutat om finns ett antal förvaltningar med anställda tjänstemän. Förvaltningen har tre huvudsakliga uppgifter:

  • Att ta fram underlag för att se till så att de förtroendevalda är välinformerade och kan fatta avvägda beslut
  • Att uppnå mål och verkställa uppdrag som de förtroendevalda beslutar om
  • Att besluta på uppdrag av de förtroendevalda genom så kallad delegation.

Om tjänstemän går för långt i sin definition av vad de kan göra utan att de förtroendevalda fått säga sitt, innebär det att de demokratiska reglerna sätts ur spel. Men om varje enskilt beslut skulle beredas och diskuteras i ett politiskt forum, skulle organisationen bli långsam och ineffektiv.
För att kommunen ska fungera bra är det alltså viktigt att ha en bra balans mellan beslutsfattare och förvaltning.

Dela: