Det kommunala självstyret

I Sverige har vi kommunalt självstyre, vilket innebär att de 290 kommunerna själva beslutar om sina interna angelägenheter.

Motsatsen till självstyre skulle vara att staten ansvarade för till exempel skötseln av gator, avfallsinsamling, äldreomsorg och andra uppgifter som idag är kommunernas uppgift.

Självstyrelsen bygger på tre principer: den kommunala kompetensen, beskattningsrätten och rätten till laglighetsprövning.

Den kommunala kompetensen
Kompetens är en juridisk term som anger vilken befogenhet att fatta beslut eller utföra uppgifter som olika organ har. Riksdagen har genom lagstiftning beslutat vad som ingår i den kommunala kompetensen - vad kommunen får och inte får göra.

Beskattningsrätten
För att kunna finansiera sin verksamhet har kommunerna rätt att beskatta sina invånare. Detta kallas "den kommunala beskattningsrätten" och är alltså en grundläggande förutsättning för att kommunen ska kunna vara självstyrande.

Rätten till laglighetsprövning
Den tredje viktiga förutsättningen för att självstyrelsen ska kunna fungera är rätten för kommunmedborgare att få kommunala beslut laglighetsprövade. Detta innebär att en domstol prövar om beslutet bryter mot svensk lag.

Dela: