Sammanträde: MHN/2015-03-24

Sammanträdesdatum:
2015-03-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§7 Fastställande av föredragningslista
§8 Informationsärenden
§9 Inriktning för 2015 års miljöstipendium (Ecos MHN/2015-427) MHN/2015:4
§10 Samrådsyttrande, detaljplan för del av Huvudsta 4:15, Elevbostäder i Karlberg (Ecos MHN/2015-458) MHN/2015:5
§11 Anmälan av delegationsbeslut
§12 Övriga frågor