Sammanträde: SKN/2019-04-24

Sammanträdesdatum:
2019-04-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§26 Fastställande av föredragningslista
§27 Information
§28 Yttrande till skolinspektionen över ProCivitas Privata Gymnasium Solna om ansökan om godkännande för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola SKN/2019:241
§29 Yttrande till Skolinspektionen över Thoren Innovation School AB ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola fr.om läsåret 2020/2021 SKN/2019:264
§30 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskola i Solna SKN/2019:277
§31 Yttrande till Skolinspektionen över Ingridskolan AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola fr.om läsåret 2020/2021 SKN/2019:269
§32 Yttrande till Skolinspektionen över Psykologigymnasiet Sverige AB ansökan om godkännande för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola SKN/2019:291
§33 Anmälan av delegationsbeslut
§34 Post- och ärendelista
§35 Övrigt