Sammanträde: SN/2014-11-18

Sammanträdesdatum:
2014-11-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§73 Fastställande av föredragningslista
§74 Information
§75 Sekretessbelagd SN/2014:28
§76 Tillägg i delegationsordningen SN/2014:374
§77 Ändring i dokumenthanteringsplanen för serveringstillstånd SN/2014:253
§78 Förändring av kvalitetsdeklaration avseende stöd till barn, ungdom och familj SN/2014:373
§79 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsyn av hälso- och sjukvårdens kvalitet i socialpsykiatrins gruppboenden 2014 SN/2014:358
§80 Sammanställning avvikelserapporter för hälso- och sjukvården i socialpsykiatrins gruppboenden 2014 SN/2014:359
§81 Öppna jämförelser relationsvåld SN/2014:259
§82 Rapport om uppföljning av tidigare genomförd avtalsuppföljning vid Sunnangårdens gruppboende för psykiskt funktionsnedsatta SN/2014:357
§83 Rapport om uppföljning av tidigare genomförd avtalsuppföljning vid Västra vägens gruppboende för psykiskt funktionsnedsatta SN/2014:360
§84 Meddelanden SN/2014:351 SN/2014:352
§85 Anmälan av delegationsbeslut
§86 Övrigt