Sammanträde: TND/2019-01-23

Sammanträdesdatum:
2019-01-23

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Reviderad verksamhetsplan och budget 2019 TND/2018:1
§3 Tekniska nämndens delegationsordning TND/2019:154
§4 Tekniska nämndens attestförteckning TND/2019:150
§5 Val av tekniska nämndens utskott TND/2019:141
§6 Energikartläggning i stadens fastigheter TND/2018:1472
§7 Information från förvaltningen
§8 Frågor till förvaltningen
§9 Anmälan av delegationsbeslut
§10 Anmälan av ärendelista
§11 Övrigt