Sammanträde: TND/2015-03-17

Sammanträdesdatum:
2015-03-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§24 Fastställande av föredragningslista
§25 Förvaltningschefen informerar
§26 Frågor till förvaltningen
§27 Anmälan av delegationsbeslut TND/2015:118
§28 Anmälan av ärendelista
§29 Övrigt