Sammanträde: ON/2019-09-10

Sammanträdesdatum:
2019-09-10

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§61 Fastställande av föredragningslistan
§62 Information
§63 Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. ON/2019:69
§64 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal utanför Solna 2019 ON/2019:85
§65 Avtalsuppföljning Villa Råsunda 2019 ON/2019:77
§66 Sammanställning av rapportering om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ON/2019:84
§67 Krishanteringsplan för omvårdnadsförvaltningen 2019-2022 ON/2019:83
§68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2019 ON/2019:55
§69 Handlingsplan för det fortsatta arbetet med hemmaplanslösningar för personer med beslut om boende enligt LSS ON/2019:64
§70 Anmälan av delegationsbeslut
§71 Anmälan av ärendelista
§72 Rapport från kontaktpolitiker
§73 Övrigt