Sammanträde: ON/2019-06-18

Sammanträdesdatum:
2019-06-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§50 Fastställande av föredragningslistan
§51 Information
§52 Delårsrapport per april 2019 ON/2018:1
§53 Uppföljning av projekt Trygg Hemgång, samt förslag till beslut om att trygg hemgång blir en permanent verksamhet i Solna stad ON/2019:76
§54 Dokumenthanterings- och gallringsplan för omvårdnadsnämndens förvaltningsorganisation ON/2019:43
§55 Sekretessbelagd ON/2018:99
§56 Meddelanden ON/2019:35
§57 Anmälan av delegationsbeslut
§58 Anmälan av ärendelista
§59 Rapport från kontaktpolitiker
§60 Övrigt