Sammanträde: TND/2015-02-17

Sammanträdesdatum:
2015-02-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§15 Fastställande av föredragningslistan
§16 Verksamhetsplan och budget 2015 TND/2015:95
§17 Bokslut 2014 TND/2015:91
§18 Attestförteckning TND/2015:7
§19 Förvaltningschefen informerar
§20 Frågor till förvaltningen
§21 Anmälan av delegationsbeslut
§22 Anmälan av ärendelista
§23 Övrigt