Sammanträde: SN/2019-10-22

Sammanträdesdatum:
2019-10-22

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§65 Fastställande av föredragningslista
§66 Gällande ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 a § FB
§67 Information från förvaltningen
§68 Delårsrapport per augusti 2019 SN/2018:1
§69 Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2020 SN/2019:1
§70 Revidering av socialnämndens delegationsordning SN/2019:6
§71 Socialnämndens dokumenthanteringsplan SN/2019:112
§72 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 2:a kvartalet 2019
§73 Redovisning av Öppna jämförelser Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2019 SN/2019:100
§74 Redovisning av Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2019 SN/2019:101
§75 Redovisning av Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2019 SN/2019:102
§76 Redovisning av Öppna jämförelser Våld i nära relationer 2019 SN/2019:103
§77 Redovisning av Öppna jämförelser Barn och ungdomsvården 2019 SN/2019:106
§78 Uppföljning av föräldrarnas upplevelse av Komet år 2018. SN/2019:70
§79 Uppföljning av deltagarnas nöjdhet med Nätverksteamet SN/2019:87
§80 Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer - POSOM-plan för 2019 - 2022 SN/2019:117
§81 Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat SN/2019:110
§82 Sekretessbelagd SN/2019:89 SN/2019:27
§83 Anmälan av delegationsbeslut SN/2019:34