Sammanträde: ON/2019-05-21

Sammanträdesdatum:
2019-05-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§35 Fastställande av föredragningslistan
§36 Information
§37 Budgetuppföljning per 31 mars 2019 ON/2018:1
§38 Avskrivning av osäkra fordringar 2019 ON/2019:60
§39 Statsbidrag för habiliteringsersättning för personer som deltar i daglig verksamhet ON/2019:50
§40 Fördelning av medel ur Linnea Perssons och Margareta Petterssons fonder ON/2019:30
§41 Kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH) ändras till kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) ON/2019:65
§42 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2018 på omvårdnadsförvaltningen ON/2019:62
§43 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1:a kvartalet 2019 ON/2019:55
§44 Avtalsuppföljning av grupp- och servicebostäder enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) år 2018 ON/2019:63
§45 Sekretessbelagd ON/2019:57
§46 Anmälan av delegationsbeslut
§47 Anmälan av ärendelista
§48 Rapport från kontaktpolitiker
§49 Övrigt