Sammanträde: BND/2019-04-17

Sammanträdesdatum:
2019-04-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§38 Fastställande av föredragningslistan
§39 Detaljplan för kv. Koltrasten m. fl. inom Huvudsta BND/2018:41
§40 Detaljplan för del av Huvudsta 3:1 BND/2015:450
§41 Detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl. BND/2017:506
§42 Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2 BND/2015:547
§43 Yttrande till MÖD, Framnäs 12 BND/2017:376
§44 Nybyggnad av parkeringshus, Kolonnvägen 39, Sadelplatsen 2 BND/2019:59
§45 Solna stads bygglovshantering - svar på revisionsrapport BND/2019:51
§46 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 BND/2019:61
§47 Förvaltningschefen informerar
§48 Frågor till förvaltningen
§49 Anmälan av delegationsbeslut
§50 Anmälan av ärendelista
§51 Övrigt