Sammanträde: KFN/2018-12-18

Sammanträdesdatum:
2018-12-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§73 Fastställande av föredragningslista
§74 Information
§75 Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 KFN/2017:18
§76 Beslutsattestanter 2019 KFN/2018:159
§77 Fördelningsprinciper idrottsanläggningar KFN/2018:166
§78 Föreningsdrift av Augustendalsparken i samarbete med Hufvudsta ridklubb KFN/2018:167
§79 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2018:19 KFN/2018:2
§80 Anmälan av ärendelista KFN/2018:20
§81 Meddelanden
§82 Övrigt