Sammanträde: KFN/2019-06-11

Sammanträdesdatum:
2019-06-11

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§41 Fastställande av föredragningslista
§42 Information
§43 Delårsrapport per 30 april 2019 KFN/2018:1
§44 Yttrande över riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter KFN/2019:56
§45 Förslag till inriktning för fritidsverksamheten KFN/2019:93
§46 Reinvestering i konstverket Solglitter på Stråket KFN/2019:89
§47 Sekretessbelagd
§48 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2019:29 KFN/2019:72
§49 Anmälan av ärendelista KFN/2019:28
§50 Meddelanden
§51 Övrigt