Sammanträde: KFN/2019-05-16

Sammanträdesdatum:
2019-05-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§32 Fastställande av föredragningslista
§33 Information
§34 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2018 på kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2019:76
§35 Beslut om kulturprojektbidrag 2019 till Ett Levande Hagalund KFN/2019:65
§36 Sekretessbelagd
§37 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2019:25 KFN/2019:29 KFN/2019:72
§38 Anmälan av ärendelista KFN/2019:28
§39 Meddelanden KFN/2019:74
§40 Övrigt