Sammanträde: SN/2019-06-11

Sammanträdesdatum:
2019-06-11

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§45 Fastställande av föredragningslista
§46 Ansökan om stämning med stöd av 6 kap 8 a § Föräldrabalken
§47 Ansökan om stämning med stöd av 6 kap 8 a § Föräldrabalken
§48 Gällande ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken
§49 Gällande ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken
§50 Gällande ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken
§51 Yttrande till Tingsrätten i mål nr T 8862-18
§52 Yttrande till Tingsrätten i mål nr 3160-18
§53 Information från förvaltningen
§54 Delårsrapport per april 2019 SN/2018:1
§55 Socialnämndens delegationsordning SN/2019:6
§56 Dataskyddsombud enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) SN/2018:79
§57 Val till individ- och familjeomsorgsutskottet den 3 juli och 24 juli 2019 SN/2019:71
§58 Krishanteringsplan för socialförvaltningen 2019 - 2022 SN/2019:66
§59 Handlingsplan för socialnämndens fortsatta arbete med hemmaplanslösningar SN/2019:68
§60 Strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer SN/2018:39 SN/2018:9 SN/2019:61
§61 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 1:a kvartalet 2019
§62 Avtalsuppföljning av familjerådgivning SN/2019:74
§63 Sekretessbelagd SN/2019:31
§64 Sekretessbelagd SN/2019:34