Sammanträde: ON/2019-04-02

Sammanträdesdatum:
2019-04-02

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§25 Fastställande av föredragningslistan
§26 Omvårdnadsnämndens uppföljningsplan 2019 ON/2019:42
§27 Sammanställning av rapportering om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden juni till december 2018 ON/2018:63
§28 Sammanställning av avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende i Solna 2018 ON/2019:28
§29 Omvårdnadsnämndens patientsäkerhetsberättelse 2018 ON/2019:41
§30 Svar på rekommendation från Storsthlm angående överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län ON/2019:27
§31 Anmälan av delegationsbeslut
§32 Anmälan av ärendelista
§33 Rapport från kontaktpolitiker
§34 Övrigt