Sammanträde: ON/2018-11-29

Sammanträdesdatum:
2018-11-29

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§88 Fastställande av föredragningslistan
§89 Information
§90 Budgetuppföljning per oktober 2018 ON/2017:18
§91 Omvårdnadsnämndens sammanträdesdagar 2019 ON/2018:107
§92 Avskrivning av osäkra fordringar 2018 ON/2018:104
§93 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 3:e kvartalet 2018 ON/2018:48
§94 Förslag till ändringar i upphandling av enstaka platser i vård- och omsorgsboende ON/2018:102
§95 Uppföljning av samverkansöverenskommelse mellan Omvårdnadsförvaltningen och Socialförvaltningen ON/2018:106
§96 Anmälan av delegationsbeslut
§97 Anmälan av ärendelista
§98 Rapport från kontaktpolitiker
§99 Övrigt