Sammanträde: KFN/2019-04-25

Sammanträdesdatum:
2019-04-25

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§21 Fastställande av föredragningslista
§22 Information
§23 Budgetuppföljning per mars 2019 KFN/2018:1
§24 Redovisning av beviljade föreningsbidrag 2018 KFN/2019:63
§25 Beslut om Solna stads kulturstipendiater 2019 KFN/2019:25
§26 Delegering av beslut avseende Solna stads Krausstipendiat 2019 KFN/2019:25
§27 Sekretessbelagd
§28 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2019:2 KFN/2019:29
§29 Anmälan av ärendelista KFN/2019:28
§30 Meddelanden KFN/2017:153
§31 Övrigt