Sammanträde: SN/2019-04-23

Sammanträdesdatum:
2019-04-23

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§32 Fastställande av föredragningslista
§33 Förordnande särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB
§34 Överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB
§35 Överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB
§36 Information från förvaltningen
§37 Budgetuppföljning per den 31 mars 2019 SN/2018:1
§38 Årlig uppföljning av SAM 2018 på Socialförvaltningen SN/2019:52
§39 Ändring i Socialnämndens reglemente med anledning av ny tobakslag SN/2019:41
§40 Revidering av socialnämndens delegationsordning SN/2019:6
§41 Ansökningsavgifter med anledning av ny tobakslag SN/2018:1
§42 Motion från (V) om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet SN/2019:54
§43 Meddelanden
§44 Anmälan av delegationsbeslut SN/2019:34