Sammanträde: BND/2018-10-24

Sammanträdesdatum:
2018-10-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§130 Fastställande av föredragningslistan
§131 Delårsrapport per augusti 2018 BND/2017:492
§132 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021. BND/2018:174
§133 Detaljplan för del av Huvudsta 4_17 BND/2015:2846
§134 Förlängning av tidsbegränsat lov 5 år - ändrad användning från kyrka till utbildningsverksamhet BND/2018:179
§135 Nationalarenan 3, Evenemangsgatan 42 Nybyggnad av hotell BND/2018:171
§136 Utvändig ändring av fasad på radhus, utbyggnad nedre plan. Grönlingen 22 (Castor 2018.87) BND/2018:172
§137 Sekretessbelagd BND/2018:175
§138 Korsnäbben 1, Armégatan 25 - Olovlig åtgärd, ibruktagande av bodetablering utan slutbesked BND/2018:170
§139 Överklagan av länsstyrelsens beslut, Framnäs 12 BND/2017:376
§140 Förvaltningschefen informerar
§141 Frågor till förvaltningen
§142 Anmälan av delegationsbeslut
§143 Anmälan av ärendelista
§144 Övrigt