Sammanträde: BND/2015-02-18

Sammanträdesdatum:
2015-02-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§17 Fastställande av föredragningslista
§18 Pyrolan 2. Fridensborgsvägen127-139. Nybyggnad av två flerbostadshus BND/2015:54
§19 Detaljplan för kv Byggmästaren m fl. BND/2015:59
§20 Detaljplan för del av kv Slingan BND/2015:58
§21 Namnsättning i Ulriksdals slottspark BND/2015:68
§22 Verksamhetsplan och budget 2015 BND/2015:79
§23 Årsredovisning 2014 BND/2015:81
§24 Förvaltningschefen informerar
§25 Frågor till förvaltningen
§26 Anmälan av delegationsbeslut
§27 Anmälan av ärendelista
§28 Övrigt