Sammanträde: ON/2019-02-26

Sammanträdesdatum:
2019-02-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§12 Fastställande av föredragningslistan
§13 Information
§14 Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2018 ON/2017:18
§15 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 4:e kvartalet 2018 ON/2018:48
§16 Sammanställning av synpunkter och klagomål 2018 ON/2019:13
§17 Avtalsuppföljning av hemtjänstföretag med högst tio kunder ON/2019:22
§18 Avtalsuppföljning av hemtjänstföretag med mer än tio kunder ON/2019:23
§19 Sekretessbelagd
§20 Sekretessbelagd
§21 Anmälan av delegationsbeslut
§22 Anmälan av ärendelista
§23 Rapport från kontaktpolitiker
§24 Övrigt