Sammanträde: ON/2018-04-17

Sammanträdesdatum:
2018-04-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§32 Fastställande av föredragningslista
§33 Information
§34 Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende i Solna 2017 ON/2018:39
§35 Motion av Gunnar Ljuslin (V) och Linda Cigéhn (V) om reflektionstid för anställda i hemtjänsten M:2/2018 ON/2018:27
§36 Anmälan av delegationsbeslut
§37 Anmälan av ärenden
§38 Rapport från kontaktpolitiker
§39 Övrigt