Sammanträde: BND/2018-12-06

Sammanträdesdatum:
2018-12-06

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§145 Fastställande av föredragningslistan
§146 Budgetuppföljning per oktober 2018 BND/2017:492
§147 Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2019 BND/2018:205
§148 Detaljplan för kv. Linnean m.fl. BND/2016:878
§149 Nationalarenan 3, Evenemangsgatan 42 Nybyggnad av hotell BND/2018:171
§150 Ändring av fasad på flerbostadshus fyra tillkommande balkonger (Castor 2017.674) BND/2018:211
§151 Ändring av fasad på flerbostadshus, Rudtorp 6, Framnäsbacken 1 BND/2018:173
§152 Sekretessbelagd BND/2018:175
§153 Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2 BND/2018:209
§154 Rättelseföreläggande gällande utförande av bostadsgård och pelare (Hus 2, hörnet Armégatan/Lundagatan) i strid mot beviljat bygglov, Trubaduren 1, Trubadurvägen 1 BND/2018:208
§155 Framnäs 12, Charlottenburgsvägen 24, nybyggnad av flerbostadshus BND/2017:376
§156 Olovlig åtgärd, ändring av fasad - inglasning av 12 balkonger, utan startbesked Vitkålen 1, Jonstorpsvägen 2-16 BND/2018:210
§157 Stadsmiljöpriset 2018 BND/2018:147
§158 Namnsättning Hagastaden BND/2018:214
§159 Förvaltningschefen informerar
§160 Frågor till förvaltningen
§161 Anmälan av delegationsbeslut
§162 Anmälan av ärendelista
§163 Övrigt