Sammanträde: SN/2019-02-12

Sammanträdesdatum:
2019-02-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§9 Fastställande av föredragningslista
§10 Sekretessbelagd
§11 Sekretessbelagd
§12 Socialnämndens årsredovisning 2018 SN/2017:18
§13 Tillsynsplan 2019 för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt handel med vissa receptfria läkemedel SN/2019:5
§14 2019 års plan för uppföljningar där brukarperspektiv, delaktighet och nöjdhet är i fokus SN/2018:122
§15 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 4:e kvartalet 2018 SN/2018:71
§16 Anmälan av meddelanden SN/2018:113 SN/2018:120 SN/2019:13
§17 Anmälan av delegationsbeslut