Sammanträde: ON/2019-10-22

Sammanträdesdatum:
2019-10-22

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§74 Fastställande av föredragningslistan
§75 Delårsrapport per augusti 2019 ON/2018:1
§76 Verksamhetsplan och budget 2020 ON/2019:1
§77 Remissyttrande gällande Solna stads klimatstrategi till Kommunstyrelsen ON/2019:97
§78 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län ON/2019:92
§79 Översyn av förtroenderådets uppgift gällande att skapa trivsel och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden och seniroträffar i Solna ON/2019:87
§80 Svar på nämndinitiativ av Elisabeth Brolin (S) om begreppet Seniorboende 65+ ON/2019:56
§81 Tilldelningsbeslut i upphandling av verksamhetsdrift av gruppbostäderna Andersvägen 3B och Västra vägen 5 ON/2019:57
§82 Anmälan av delegationsbeslut
§83 Anmälan av ärendelista
§84 Rapport från kontaktpolitiker
§85 Övrigt