Sammanträde: SN/2018-02-20

Sammanträdesdatum:
2018-02-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Information
§3 Sekretessbelagd
§4 Tillsynsplan för 2018 för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och handel med vissa receptfria läkemedel SN/2018:31
§5 Socialnämndens årsredovisning 2017 SN/2016:233
§6 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 4:e kvartalet 2017 SN/2017:13
§7 Uppsägning av samverkansavtal avseende Relationsvåldcentrum SN/2017:219
§8 Rapport om uppföljning av tidigare genomförd avtalsuppföljning vid boenden för ensamkommande flyktingbarn - Attendo Björkudden/Tallbacken SN/2018:13
§9 Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning – omfattning och karaktär SN/2018:29
§10 Sekretessbelagd SN/2017:54 SN/2018:30
§11 Meddelanden SN/2017:167 SN/2017:207 SN/2018:12
§12 Övrigt