Sammanträde: BND/2019-02-13

Sammanträdesdatum:
2019-02-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§13 Fastställande av föredragningslistan
§14 Byggnadsnämndens årsredovisning 2018 BND/2017:492
§15 Detaljplan för del av kv Tomteboda m fl, vid Solnavägen. Beslut om granskning. BND/2015:2931
§16 Detaljplan för del av kv Torsken BND/2016:647
§17 Byggsanktionsavgift för vidtagen åtgärd utan anmälan - omgjutning av betongplattor och utbyte av fronter på 14 st balkonger, flerbostadshus Borgen 2 & 3, Tottvägen 5A & 3 BND/2019:23
§18 Förvaltningschefen informerar
§19 Frågor till förvaltningen
§20 Anmälan av delegationsbeslut
§21 Anmälan av ärendelista
§22 Övrigt