Sammanträde: BND/2019-10-16

Sammanträdesdatum:
2019-10-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§103 Fastställande av föredragningslistan
§104 Delårsrapport per augusti 2019 BND/2018:174
§105 Verksamhetsplan och budget för 2020 BND/2019:152
§106 Krishanteringsplan för miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-2022, BN BND/2019:161
§107 Byggnadsnämndens remissyttrande på Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat BND/2019:153
§108 Detaljplan för kv. Linnean m.fl. BND/2016:878
§109 Nybyggnad av kontorshus, Järva 2:2 blivande Ledvolten, Drottning Kristinas Esplanad BND/2019:151
§110 Nybyggnad av kontorshus, Startboxen 1 BND/2019:160
§111 Sekretessbelagd
§112 Sekretessbelagd BND/2019:148
§113 Sekretessbelagd
§114 Ändring av gatunamn och adress på Galoppvägen BND/2019:85
§115 Namnsättning av gator intill kv. Poolen BND/2019:80
§116 Förvaltningschefen informerar
§117 Frågor till förvaltningen
§118 Anmälan av delegationsbeslut
§119 Anmälan av ärendelista
§120 Övrigt