Sammanträde: SN/2019-01-21

Sammanträdesdatum:
2019-01-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredagningslista
§2 Information från förvaltningen
§3 Socialnämndens delegationsordning SN/2019:6
§4 Val av socialnämndens utskott SN/2018:140
§5 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO):s beslut SN/2017:170
§6 Sekretessbelagd
§7 Sekretessbelagd
§8 Anmälan av delegationsbeslut SN/2018:30