Sammanträde: SN/2018-12-04

Sammanträdesdatum:
2018-12-04

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§74 Fastställande av föredragningslista
§75 Information från förvaltningen
§76 Budgetuppföljning per oktober 2018 SN/2017:18
§77 Attestförteckning för socialnämnden 2019 SN/2018:131
§78 Förenklad avtalsuppföljning av grupp- och stödbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN/2018:135
§79 Socialnämndens sammanträdesdagar 2019 SN/2018:128
§80 Socialnämndens utbildningsdagar 2019 SN/2018:134
§81 Uppföljning av Strategisk plan för att motverka utestängning från bostadsmarknaden SN/2016:274
§82 Uppföljning av samverkansöverenskommelser med omvårdnadsförvaltningen SN/2016:164
§83 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 3:e kvartalet 2018 SN/2018:71
§84 Sekretessbelagd
§85 Sekretessbelagd
§86 Anmälan av meddelanden SN/2018:133
§87 Anmälan av delegationsbeslut SN/2018:30