Sammanträde: MHN/2019-10-15

Sammanträdesdatum:
2019-10-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§26 Fastställande av föredragningslistan
§27 Information
§28 Delårsuppföljning per 31 augusti 2019 MHN/2018:16
§29 Verksamhetsplan och budget miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020 MHN/2019:40
§30 Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet MHN/2019:34
§31 Samrådsyttrande, detaljplan för kv Diktaren 1 m fl MHN/2019:33
§32 Remissyttrande klimatstrategi MHN/2019:35
§33 Krishanteringsplan för miljö- och byggnadsförvaltningen 2019-2022 MHN/2019:42
§34 Beslut om avskaffande av Solna stads hållbarhetsstipendium MHN/2019:43
§35 7 Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2019 MHN/2019:32
§36 Anmälan av delegationsbeslut
§37 Frågor till förvaltningen
§38 Övrigt