Sammanträde: SKN/2019-02-21

Sammanträdesdatum:
2019-02-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§9 Fastställande av föredragningslista
§10 Information
§11 Årsredovisning 2018 SKN/2019:200
§12 Skolnämndens delegationsordning SKN/2019:51
§13 Dokumenthanterings- och gallringsplan för skolnämndens förvaltningsorganisation SKN/2019:86
§14 Timplan för grundskolan SKN/2019:7
§15 Införande av fotbollsklasser på Skytteholmsskolan SKN/2019:140
§16 Justering av organisation för barn- och utbildningsförvaltningen SKN/2019:213
§17 Förslag till skolförsörjningsplan för grundskolorna i Solna fram till år 2025 SKN/2019:202
§18 Post- och ärendelista
§19 Övrigt