Sammanträde: SN/2018-10-16

Sammanträdesdatum:
2018-10-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§64 Fastställande av föredragningslista
§65 Information från förvaltningen
§66 Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2019 SN/2018:1
§67 Delårsrapport per augusti 2018 SN/2017:18
§68 Uppföljning av arbetet med personer som utövar våld i nära relationer SN/2016:264
§69 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd SN/2018:72
§70 Inriktning på socialförvaltningens arbete med brukarmedverkan/ brukarundersökningar SN/2018:122
§71 Anmälan av delegationsbeslut SN/2012:255 SN/2018:30
§72 Sekretessbelagd SN/2018:120 SN/2018:111
§73 Sekretessbelagd