Sammanträde: BND/2019-09-18

Sammanträdesdatum:
2019-09-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§93 Fastställande av föredragningslista
§94 Detaljplan för del av Haga 2:8 BND/2019:87
§95 Detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl. BND/2018:42
§96 Bränneriet 1, Hufvudsta gård, Gamla Stallet, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - utställningscontainer BND/2019:126
§97 Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2 BND/2018:209
§98 Förvaltningschefen informerar
§99 Frågor till förvaltningen
§100 Anmälan av delegationsbeslut
§101 Anmälan av ärendelista
§102 Övrigt