Sammanträde: MHN/2018-12-04

Sammanträdesdatum:
2018-12-04

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§53 Fastställande av föredragningslistan
§54 Information
§55 Reviderad verksamhetsplan och budget MHN 2019 (Ecos MHN/2018-1677) MHN/2018:16
§56 Budgetuppföljning per 31 oktober 2018 MHN/2017:29
§57 Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdestider 2019 MHN/2018:23
§58 Samrådsyttrande, detaljplan för del av Huvudsta 4:17 (Ecos MHN/2018-1931) MHN/2018:22
§59 Anmälan av delegationsbeslut
§60 Frågor till förvaltningen
§61 Övrigt