Sammanträde: TND/2018-10-17

Sammanträdesdatum:
2018-10-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§47 Fastställande av föredragningslista
§48 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2019 TND/2018:1
§49 Delårsrapport per augusti 2018 TND/2017:18
§50 Upphandlingsuppdrag avseende förmedlingstjänst för tekniska konsulter STIC 2019 TND/2018:1135
§51 Upphandlingsuppdrag avseende drift och underhåll av offentlig belysning STIC 2019 TND/2018:55
§52 Attestförteckning för teckniska förvaltningen 2018 TND/2018:990
§53 Svar på nämndinitiativ angående badstegar TND/2018:740
§54 Information från förvaltningen
§55 Frågor till förvaltningen
§56 Anmälan av delegationsbeslut
§57 Anmälan av ärendelista
§58 Övrigt