Sammanträde: BUN/2018-10-17

Sammanträdesdatum:
2018-10-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§92 Fastställande av föredragningslista
§93 Information
§94 Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport per augusti 2018 BUN/2017:751
§95 Verksamhetsplan och budget 2019 BUN/2018:1
§96 Reviderade regler för placering i förskoleklass och grundskola i Solna stads kommunala skolor BUN/2018:1004
§97 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Glädjen, vt. 2018 BUN/2018:11
§98 Tillsyn av den fristående verksamheten förskolan Creativo vt. 18 BUN/2018:12
§99 Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen med anledning av regelbunden tillsyn av förskoleklass och grundskola vid Tallbackaskolan (dnr 43-2017:5860) BUN/2017:1343
§100 Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen med anledning av regelbunden tillsyn av grundsärskolan vid Tallbackaskolan (dnr 43-2017:5864) BUN/2017:1343
§101 Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen med anledning av regelbunden tillsyn vid Råsundaskolan (dnr 43-2017:5862) BUN/2017:1344
§102 Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen med anledning av regelbunden tillsyn av förskoleklass och grundskola vid Skytteholmsskolan (dnr: 43-2017:5861) BUN/2017:1345
§103 Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen med anledning av regelbunden tillsyn av grundsärskola vid Skytteholmsskolan (dnr: 43-2017:5861) BUN/2017:1345
§104 Yttrande över remiss Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) BUN/2018:993
§105 Yttrande till kommunstyrelsen angående förslag från KSL om programpriser och strukturtillägg 2019 för nationella program i gymnasieskolan BUN/2018:563
§106 Remissvar på utkast till lagrådsremiss rörande stärkt skydd mot diskriminering i skolan BUN/2018:877
§107 Anmälan av delegationsbeslut
§108 Post- och ärendelista
§109 Övrigt