Sammanträde: ON/2019-01-29

Sammanträdesdatum:
2019-01-29

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslistan
§2 Information
§3 Revidering av omvårdnadsnämndens delegationsordning ON/2019:2
§4 Attestförteckning för omvårdnadsnämnden ON/2018:105
§5 Val av omvårdnadsnämndens arbetsutskott ON/2019:9
§6 Val av kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden 2019-2022 ON/2019:8
§7 Svar på rekommendation från Storsthlm angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i 'Stockholms län ON/2018:101
§8 Anmälan av delegationsbeslut
§9 Anmälan av ärendelista
§10 Rapport från kontaktpolitiker
§11 Övrigt