Sammanträde: SN/2018-09-18

Sammanträdesdatum:
2018-09-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§49 Fastställande av föredragningslista
§50 Information från förvaltningen
§51 Socialnämndens delegationsordning SN/2018:45
§52 Kvalitetsdeklaration avseende Stöd till barn, unga och familj SN/2018:101
§53 Information angående uppsägning av samverkansavtal avseende Relationsvåldcentrum SN/2017:219
§54 Svar på remiss av Strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck SN/2018:91
§55 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 2:a kvartalet 2018 SN/2018:71
§56 Redovisning av Öppna jämförelser Barn och ungdomsvården 2018 SN/2018:95
§57 Redovisning av Öppna jämförelser Våld i nära relationer 2018 SN/2018:96
§58 Redovisning av Öppna jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2018 SN/2018:97
§59 Redovisning av Öppna jämförelser Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2018 SN/2018:98
§60 Redovisning av Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2018 SN/2018:99
§61 Redovisning av Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2018 SN/2018:100
§62 Sekretessbelagd SN/2018:30
§63 Meddelanden SN/2018:111 SN/2018:113