Sammanträde: BND/2019-03-20

Sammanträdesdatum:
2019-03-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§23 Fastställande av föredragningslistan
§24 Detaljplan för Diktaren 1, Huvudsta BND/2019:50
§25 Detaljplan för del av kv Tomteboda m fl, vid Solnavägen. Beslut om granskning BND/2015:2931
§26 Rivning av kontors- och lagerbyggnad, Stenhöga 1 BND/2019:40
§27 Byggsanktionsavgift för ibruktagande utan slutbesked - ändrad användning från kontor till studentbostäder, flerbostadshus, Sfären 8, Himlabacken 4 BND/2019:30
§28 Byggsanktionsavgift för vidtagen åtgärd utan anmälan - väsentlig ändring av planlösning på del av plan 5 (Nobina) utan anmälan, kontorshus, Styckjunkaren 3, Armégatan 38 BND/2019:32
§29 Byggsanktionsavgift för vidtagen åtgärd utan anmälan - väsentlig ändring av planlösning på del av plan 5 (SLSO) utan anmälan, kontorshus, Styckjunkaren 3, Armégatan 38 BND/2019:33
§30 Byggsanktionsavgift för vidtagen åtgärd utan anmälan - väsentlig ändring av planlösning på del av plan 3 (Viafone) utan anmälan, kontorshus, Styckjunkaren 3, Armégatan 38 BND/2019:34
§31 Namnsättning av gata i Hagastaden BND/2018:214
§32 Namnsättning av park BND/2019:52
§33 Förvaltningschefen informerar
§34 Frågor till förvaltningen
§35 Anmälan av delegationsbeslut
§36 Anmälan av ärendelista
§37 Övrigt