Sammanträde: BUN/2018-12-12

Sammanträdesdatum:
2018-12-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§110 Fastställande av föredragningslista
§111 Information
§112 Budgetuppföljning per oktober 2018 BUN/2017:751
§113 Reviderad verksamhetsplan och budget 2019 för barn- och utbildningsnämnden BUN/2018:1
§114 Avskrivning av kundfordringar BUN/2018:1140
§115 Attestförteckning för barn- och utbildningsförvaltningen BUN/2018:1142
§116 Skolchef för barn- och utbildningsnämndens skolverksamheter BUN/2018:579
§117 Revidering av rutin för arbetet med att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro BUN/2018:1141
§118 Reviderade regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg BUN/2017:1170
§119 Regler för etablering av fristående förskola BUN/2018:1029
§120 Avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola samt för förändringar i verksamheten. BUN/2018:1112
§121 Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola samt insyn i fristående grundskola och fritidshem. BUN/2018:1028
§122 Riktlinjer för tillsyn av enskild pedagogisk omsorg. BUN/2018:1126
§123 Tillsyn vid den fristående Spanska skolans förskola ht 2018 BUN/2018:695
§124 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av den fristående förskolan Solrosen ht. 2017. BUN § 66 180614 BUN/2017:63
§125 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av den fristående verksamheten förskolan Karolina vt. 2018 BUN § 67 180614 BUN/2018:2
§126 Uppföljning av föreläggande vid den fristående verksamheten Mattelekförskolan vt.18 BUN/2018:7
§127 Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn av fritidshem BUN/2017:1347
§128 Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn av gymnasieskola BUN/2017:1348
§129 Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen med anledning av regelbunden tillsyn av gymnasiesärskola BUN/2017:1349
§130 Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn av grundskolan BUN/2017:1350
§131 Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen med anledning av regelbunden tillsyn av grundsärskola i Solna stad BUN/2017:1351
§132 Sekretessbelagd
§133 Anmälan av delegationsbeslut
§134 Post- och ärendelista
§135 Övrigt