Sammanträde: KFN/2018-10-18

Sammanträdesdatum:
2018-10-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§55 Fastställande av föredragningslista
§56 Information
§57 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 KFN/2017:18
§58 Verksamhetsplan och budget 2019 KFN/2018:1
§59 Ny samverkansmodell mellan kulturskolan i Sundbyberg och kulturskolan i Solna gällande elevplatser och avgifter KFN/2018:118
§60 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2018:19
§61 Anmälan av ärendelista KFN/2018:20
§62 Meddelanden KFN/2018:2
§63 Övrigt