Sammanträde: BND/2019-06-26

Sammanträdesdatum:
2019-06-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§75 Fastställande av föredragningslista
§76 Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda BND/2015:15
§77 Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga BND/2017:34
§78 Byggsanktionsavgift för ibruktagande utan slutbesked - 18 st befintliga lägenheter och 18 st tillkommande, flerbostadshus Majhill 4, Enköpingsvägen 7A-C BND/2019:104
§79 Namnsättning av gata inom kvarteret Stenhöga BND/2019:118
§80 Förvaltningschefen informerar
§81 Frågor till förvaltningen
§82 Anmälan av delegationsbeslut
§83 Anmälan av ärendelista
§84 Övrigt