Sammanträde: KF/2019-06-17

Sammanträdesdatum:
2019-06-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§89 Fastställande av föredragningslista
§90 Enkel fråga av Linda Cigéhn (V) till kommunstyrelsens ordförande om solceller/solpaneler på stadens fastigheter KS/2019:158
§91 Enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om bemanning av fritidsgårdar KS/2019:159
§92 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan KS/2019:79
§93 Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen KS/2019:95
§94 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till skolnämndens ordförande om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium KS/2019:96
§95 Svar på interpellation från Eva Eriksson (S) till kommunstyrelsens ordförande om placering av den nya skolan i Huvudsta KS/2019:138
§96 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken KS/2019:139
§97 Solna stads delårsrapport per april 2019 KS/2018:1
§98 Godkännande av exploateringsavtal avseende kv Ballongberget 1 KS/2014:232
§99 Antagande av detaljplan för kv Ballongberget mfl KS/2014:232
§100 IT-policy för Solna stad KS/2019:136
§101 Fastställande av avfallstaxa KS/2019:147
§102 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren KS/2019:82
§103 Avsägelse i byggnadsnämnden KS/2018:233
§104 Avsägelse i barn- och förskolenämnden KS/2018:239
§105 Avsägelse i kompetensnämnden KS/2018:240
§106 Avsägelse i socialnämnden KS/2018:245
§107 Avsägelse i gemensamma familjerättsnämnden KS/2018:247
§108 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2018:207
§109 Anmälan av kommunalråd KS/2018:211
§110 Fyllnadsval i kompetensnämnden KS/2018:240
§111 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige KS/2018:174
§112 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige KS/2018:264
§113 Fyllnadsval i Solna tingsrätt KS/2014:441
§114 Meddelande KS/2019:39
§115 Nya motioner KS/2019:156 KS/2019:157