Sammanträde: BND/2019-11-13

Sammanträdesdatum:
2019-11-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§121 Fastställande av föredragningslistan
§122 Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2020 BND/2019:176
§123 Detaljplan för Mälarbanan genom Solna BND/2019:175
§124 Detaljplan för Huvudsta 4:28 m.fl. BND/2017:486
§125 Nybyggnad av flerbostadshus, Framnäs 12, Charlottenburgsvägen 24 BND/2017:376
§126 Ändring av fasad, ny balkong och fönsterdörr på flerbostadshus, Björken 2 BND/2019:173
§127 Fjället 9, Tottvägen 22, Solna Byggsanktionsavgift för vidtagna byggåtgärder i strid mot bygglov och startbesked, enbostadshus BND/2019:95
§128 Stadsmiljöpriset 2019 BND/2019:169
§129 Förvaltningschefen informerar
§130 Frågor till förvaltningen
§131 Anmälan av delegationsbeslut
§132 Anmälan av ärendelista
§133 Övrigt