Sammanträde: ON/2018-10-16

Sammanträdesdatum:
2018-10-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§75 Fastställande av föredragningslistan
§76 Information
§77 Delårsrapport per augusti 2018 ON/2017:18
§78 Verksamhetsplan och budget 2019 ON/2018:1
§79 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet vid vård- och omsorgsboende 2018 ON/2018:82
§80 Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) år 2018 ON/2018:87
§81 Avtalsuppföljning av boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) 2018 ON/2018:93
§82 Kvalitetsdeklarationer 2018 ON/2018:83
§83 Sekretessbelagd
§84 Anmälan av delegationsbeslut
§85 Anmälan av ärendelista
§86 Rapport från kontaktpolitiker
§87 Övrigt