Sammanträde: KF/2019-05-27

Sammanträdesdatum:
2019-05-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§58 Fastställande av föredragningslista
§59 Enkel fråga från Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande angående barnkonsekvensanalys KS/2019:142
§60 Enkel fråga av Msciwoj Swigon (SD) till skolnämndens om svenskt kött i Solnas skolor KS/2019:143
§61 Enkel fråga från Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om beslut inför nedläggning av öppen fritidsverksamhet KS/2019:144
§62 Svar på interpellation av Kerstin Scheutz (V) till omvårdnadsnämndens ordförande gällande personalkontinuitet i hemtjänsten KS/2019:78
§63 Svar på interpellation av Kerstin Scheutz (V) till omvårdnadsnämndens ordförande angående missförhållanden i hemtjänstföretag KS/2019:88
§64 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan KS/2019:79
§65 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) till tekniska nämndens ordförande om ätbara parker KS/2019:80
§66 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) och Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande om den öppna fritidsverksamheten för barn i åldrarna 10- 12 KS/2019:91
§67 Svar på interpellation av Svetlana Lindberg (SD) till kompetensnämndens ordförande om kostnader för SFI KS/2019:92
§68 Svar på interpellation av Ebbe Adolfsson (S) till kommunstyrelsens ordförande om mätbara miljömål i årsredovisningen KS/2019:95
§69 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till skolnämndens ordförande om nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium KS/2019:96
§70 Genomlysning av parkeringssystemet i Solna med förslag till parkeringsavgifter för besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering KS/2019:114
§71 Ändring av Socialnämndens reglemente med anledning av ny tobakslag KS/2019:110
§72 Fastställande av ansökningsavgifter med anledning av ny tobakslag KS/2019:111
§73 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om att halvera matsvinn inom offentlig verksamhet till 2025 KS/2019:81
§74 Svar på motion av Sandra Lindström (V) m.fl om finansiering av kvinnojouren KS/2019:82
§75 Svar på motion av Sandra Lindström (V) och Krister Collin (V) om halverad köttkonsumtion KS/2019:84
§76 Avsägelse av uppdrag i barn- och förskolenämnden KS/2018:239
§77 Avsägelse av uppdrag i kultur- och fritidsnämnden KS/2018:241
§78 Fyllnadsval i kompetensnämnden KS/2018:240
§79 Fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden KS/2018:241
§80 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2018:237
§81 Fyllnadsval i Råsunda Förstads AB KS/2018:252
§82 Fyllnadsval i Falkeneraren AB KS/2018:253
§83 Fyllnadsval i Solna vatten AB KS/2018:254
§84 Fyllnadsval i Solna tingsrätt KS/2014:441
§85 Val av ombud och ersättare att företräda kommunen vid bolagsstämmor för Råsta Holding AB 2019–2022 KS/2018:277
§86 Meddelanden
§87 Nya interpellationer KS/2019:138 KS/2019:139
§88 Nya motioner KS/2019:140 KS/2019:141